Informacja nt. przetwarzania danych osobowych przez REGEN MEDICINE.

Na podstawie tzw. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, szanując Pani/Pana prywatność, poniżej przedstawiamy informacje na temat przetwarzania danych naszych Klientów, którzy odwiedzają stronę regen-joint.pl.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych obejmujących – dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, oznaczenie pracodawcy oraz zajmowanego stanowiska jest firma REGEN MEDICINE, ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław, PL. (dalej: RM).
  2. Może Pani/Pan skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail: biuro@vetstemcell.pl
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych, w tym obowiązków archiwizacyjnych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania. a także prawo do przenoszenia danych.
  5. Ma również Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dokonywanego przez nas do celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu.
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym zobowiązani jesteśmy przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa (w tym właściwe dla nas organy podatkowe). Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty realizujące na naszą rzecz usługi informatyczne, księgowe, usługi kurierskie, pocztowe, doradcze i administracyjne.
  7. Dane osobowe będą przechowywane przez RM wyłącznie przez czas niezbędny do osiągania celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych, w tym podatkowych, do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń lub do czasu ustania po naszej stronie obowiązku archiwizowania dokumentów związanych z zawarciem lub wykonywaniem członkostwa lub przedawnienia naszych wzajemnych roszczeń (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności zaistnieje później);
  8. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.

 

REGEN MEDICINE